Hofteprotese

Hofteprotese – erstatning  – Sak 15-086127TVI-OTIR/03

En mann, f. 1930, søkte om erstatning fra NPE pga. reoperasjon, smerter, kraftsvikt og instabilitet etter innsetting av hofteprotese. NPE og Pasientskadenemnda avslo søknaden om erstatning pga. at operasjonen var korrekt utført og at det dårlige sluttresultatet var å anse som en kjent risiko forbundet med innsetting av hofteprotese.

Saken ble brakt inn for Oslo tingrett.

Rettsoppnevnt sakkyndig la til grunn at proteseoperasjonen ikke var korrekt utført, og at pasienten som følge av dette var påført behandlingsskaden i form av feilstilling, instabilitet, reoperasjon, smerter og kraftsvikt i setemuskulatur som følge.

Den sakkyndige vurderte at behandlingsrelatert medisinsk invaliditetsgrad var 35 % minus inngangsinvaliditet på 15 %.

Pasientskadenemnda erkjente ansvar og saken ble forlikt før hovedforhandling.

Saken ble deretter oversendt NPE for erstatningsutmåling.