Bakgrunn

Min bakgrunn: Etter bl.a. å ha arbeidet 8 år som rådgiver og advokat i Norsk Pasientskadeerstatning, startet jeg opp egen advokatpraksis i 2005. Primært ønsker jeg å yte juridisk bistand til skadelidte i forbindelse med erstatningsoppgjør etter pasientskader, trafikkskader og yrkesskader.

Jeg ble utdannet cand. jur. våren 1992. De første to årene etter eksamen arbeidet jeg med Lov om barneverntjenester i bydelen og sentralt i Barnevernssekretariatet i Oslo kommune. Etter dette arbeidet jeg en kort periode i trygdeetaten, før jeg ble tilsatt som konsulent ved Fylkeslegen i Østfold (Helsetilsynet i fylket). Hos fylkeslegen arbeidet jeg med behandling av klage- og tilsynssaker frem til 1995. Deretter arbeidet jeg som 1. konsulent ved Helse- og sosialombudet i Oslo (Pasientombudet i Oslo) frem til 1997. Her besto arbeidet i å gi juridisk bistand til brukere av helse- og sosiale tjenester i Oslo kommune.

I tidsrommet 1997 – 2005 har jeg arbeidet i Norsk Pasientskadeerstatning som rådgiver/advokat med ansvarsutredning og erstatningsutmåling ved personskader. I tre av disse årene arbeidet jeg i Nemndsavdelingen (nå Pasientskadenemnda) med forberedelse og fremleggelse av klagesaker i nemndsmøter. Jeg var også med i en egen faggruppe som var spesialisert på erstatningsutmåling til etterlatte. Med 8 års yrkeserfaring fra Norsk Pasientskadeerstatning, og etter 10 år med egen advokatpraksis og et betydelig antall personskadesaker, har jeg fått spesielt bred erfaring med ansvarsutredning og erstatningsutmåling. Jeg har særskilt kompetanse til å kunne gi bistand innenfor erstatningsrett og trygderett. Jeg tilbyr også advokatbistand på andre rettsområder. Jeg har bred prosedyreerfaring fra Lagmannsretten, Tingretten og Fylkesnemnda for sosiale saker.

Thomas Ostermann har vært ansatt i som advokatfullmektig i firmaet Advokatene Asbøll & Gunnheim AS –  fra februar 2014. Han har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra våren 2011. Ostermann arbeidet deretter 3 år i Norsk Pasientskadeerstatning. Han har god innsikt og kunnskap innenfor faget pasientskaderett. Etter å ha arbeidet 1 1/2 år som advokatfullmektig i Advokatene Asbøll & Gunnheim A/S, fikk han advokatbevilling i august 2015.

_MG_7816