Kompensasjonsforskriften ifm. psykisk belastning etter internasjonal tjeneste

Billighetsforskriften – forskrift av 2.12.04, nr. 1563.

Kompensasjonsforskriften – forskrift av 22.12.09, nr. 1768, og endring av 18.6.12.

Billighetsforskriften har som formål å yte økonomisk støtte til personer som får psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Forskriften gjelder for personell som har tjenestegjort i en internasjonal opperasjon, herunder personell som har utført tilsvarende tjeneste forut for denne forskrifts ikrafttredelse.

Det er vilkår for erstatning at personen er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon, og at skaden har ført til en varig medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 %.

Ved 54 % varig medisinsk invaliditet eller mer ytes erstatning tilsvarende 6 x G (90.068) = 540.408. Ved lavere medisinsk invaliditet reduseres erstatningen tilsvarende.

Det gjøres ikke fradrag for ytelser fra NAV.

Det stilles ikke strenge krav til bevis for årsakssammenheng. For eksempel vil det kunne være tilstrekkelig med erklæring fra fastlege.

Kompensasjonsforskriftens formål er å gi økonomisk kompensasjon til tilsatt og tidligere tilsatt militært personell i Forsvarsdepartementet med underliggende etater, som har pådratt seg en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon.

Personelle må ha tjenestegjort i en internasjonal operasjon i perioden 1.1.78 – 31.12.09.

Det er et vilkår for erstatning at personen er påført en varig psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i internasjonal operasjon, og som har medført varig ervervsmessig uførhet.

Det må være sannsynliggjort med mer enn 50 % at tjenesten i en internasjonal operasjon er årsak til den psykiske belastningsskaden. I denne forbindelse må det fremlegges en medisinsk sakkyndig vurdering som er utarbeidet i samsvar med et mandat fra forsvarsdepartementet.

Kompensasjonen eller erstatningens størrelse utgjør 35 x G (90.068)  = kr. 3.152.380  (2015). Dersom den ervervsmessige invaliditetsgrad er lavere enn 100 % reduseres erstatningen tilsvarende. Det er grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som legges til grunn for erstatningsberegningen.

Det stilles ikke her strenge krav til bevis for årsakssammenheng. Begrunnelsen er at de fleste kravene under kompensasjonsordningen ligger langt tilbake i tid.

Tjenesten må imidlertid være en nødvendig betingelse for den aktuelle psykiske belastningsskaden. Det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at tjenesten i en internasjonal operasjon er årsak til den psykiske belastningsskaden. Det er tilstrekkelig at det sannsynliggjøres årsakssammenheng med tjenesten som sådan. Det kreves ikke at skaden skyldes en bestemt enkelthendelse.

Det foreligger etter kompensasjonsforskriftens del II en utvidet kompensasjonsordning for personer som oppfyller de beviskrav og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret i Forsvarspersonelloven § 12 b. Det fremgår av Forsvarspersonelloven 12 b at Staten uavhengig av skyld skal erstatte tap påført sivilt eller militært personell på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader.

Erstatningen eller kompensasjonen utvides til 65 x G (90.068) = 5.854.420, og reduseres forholdsmessig ved lavere ervervsmessig invaliditetsgrad.

Dersom den ervervsmessig invaliditet øker vesentlig fra avsluttet oppgjør, kan vedkommende kreve etteroppgjør. Krav  må fremsettes innen 5 år.

For den utvidede kompensasjonsordningen stilles det alminnelige og strengere krav til bevis for årsakssammenheng. Tidsnære bevis og nedtegnelser i tilknytning til den skadevoldende begivenhet tillegges betydelig og ofte avgjørende vekt.

For alle de tre kompensasjonsordninger vil det sentrale spørsmålet være om den psykiske skaden/lidelsen ville ha utviklet eller manifestert seg uavhengig av tjenestegjøringen.

Bakgrunnen for kompensasjonsordningen er disse psykiske skadene, som oftest posttraumatiske lidelser (PTSD), faller utenfor den vanlige yrkesskadedekningen.

Eksempler på belastningsskader/lidelser som kan omfattes av kompensasjonsordningene er;

  • Post traumatisk stressyndrom (PTSD)
  • Angst, depresjon, sosial fobi mv.
  • Alkoholmisbruk, selvmedisinering
  • Schizofreni, bipolar lidelse
  • Fysiske og psykosomatiske lidelser

Det avgjørende for rett til kompensasjon ved ovennevnte belastningslidelser/skader, vil alltid være om kravet til ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng er oppfylt.

Dersom erstatningskrav er fremmet, men erstatningen ikke er blitt utbetalt før vedkommende dør, tilfaller erstatningen de etterlatte.