Legemiddelskade

Dersom du er påført en legemiddelskade kan du kreve erstatning med hjemmel i Produktansvarsloven.

Legemiddelprodusenter har plikt til å tegne ansvarsforsikring. Plikt til å tegne ansvarsforsikring har også de som importerer legemidler for distribusjon.  Erstatningskravene blir behandlet av Norsk pasientskadeerstatning, NPE, på vegne av Norsk legemiddelforsikring A/S, NLF.

Skademeldingsskjema finner du her.

Close up of doctors hands preparing a vaccine to inject patient

Som utgangspunkt vil det foreligge erstatningsansvar dersom legemiddelet har forårssaket en skade som ikke er en kjent eller påregnelig bivirkning av legemiddelet.

På grunnlag av uttalelser fra legemiddelprodusenten og medisinske sakkyndige leger, vurderer Norsk Pasientskadeerstatning hvorvidt det foreligger årsakssammenheng mellom bruken av legemiddelet og skaden.

En pasient har som utgangspunkt ikke krav på erstatning for legemiddelskade dersom skaden skyldes at legemiddelet er gitt ved en feiltagelse ved apotek eller sykehus.  I disse tilfellene vil det kunne foreligge en pasientskade.

Det er heller ikke erstatningsansvar for legemiddelskade dersom legemiddelet er brukt i strid med det som står på pakningsvedlegget.

Avgjørende for om en skadelidt har krav på erstatning for legemiddelskade, er om det må anses som rimelig at han selv bærer følgene bivirkningen, eller selv bærer risikoen for skaden. Er bivirkningen sjelden og skadeomfanget stort, taler dette for erstatningsansvar. Det legges videre vekt på hvilken helsetilstand skadelidte hadde før bruken av legemiddelet, og hvor nødvendig bruken var for sykdommen.

Det er således et tilnærmet objektivt ansvar for legemiddelskader.

Legemiddelskade må meldes innen 3 år etter at du har fått nødvendig kjenneskap til skaden og den ansvarlige, jfr. Foreldelsesloven § 9 nr. 1.

Erstatningsutmålingen følger reglene i Skadeserstatningsloven kapittel 3.

Det kan i noen saker være vanskelig å avgjøre om en skade skal meldes som en legemiddelskade, eller som en pasientskade. Dersom for eksempel skaden er forårsaket av at legen har skrevet ut for høye doser av legemiddelet foreligger det en pasientskade.