Pasientskade

Det foreligger en pasientskade dersom man blir påført en skade i forbindelse med at man mottar helsehjelp eller medisinsk behandling. Ved pasientskade kan man ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, NPE.  En pasientskade kan for eksempel oppstå i forbindelse med en medisinsk undersøkelse, et kirurgisk inngrep, forsinket diagnostikk, infeksjon mv. Helsehjelp som ytes av offentlig godkjent helsepersonell er omfattet av Pasientskadeloven. Loven omfatter privat og offentlig helsetjeneste. Både fysiske og psykiske skader er omfattet pasientskadeloven.  Også andre enn pasienten selv kan ha krav på erstatning dersom de i tillegg til pasienten er blitt påført en skade. Dette kan for eksempel være mor til et barn som blir skadet, eller andre nære pårørende. Ved dødsfall vil etterlatte ha krav på erstatning.

Blurred doctors surgery corridor

Som utgangspunkt må det foreligge ”svikt”, eller feil i forbindelse med behandling, undersøkelse eller diagnostikk, for at man har krav på pasientskadeerstatning, jfr. Pasientskadeloven § 2 A.  Det vil si at behandlingen ikke har vært korrekt eller adekvat, eller at behandlingen ikke har vært i samsvar med vanlig praksis. Behandlingen trenger ikke å ha vært uforsvarlig for at man har krav på erstatning. Det betyr at ansvarsgrunnlaget ved pasientskader er et objektivisert ansvar, i motsetning til culpaansvar eller uaktsomhetsansvar som forutsetter en uforsvarlig handlemåte.

Selv om det ikke har vært utøvet noen feil i forbindelse med behandlingen, kan pasienten likevel ha krav på erstatning dersom han har fått en særlig stor og uventet skade eller komplikasjon.  Denne unntaksregelen i pasientskadeloven § 2, 3. ledd vil kunne føre til ansvar dersom skadeomfanget er stort (som oftest minst 25 % medisinsk invaliditet), behandlingen ikke var livsnødvendig, og skade eller komplikasjonen oppstår i svært sjeldne tilfeller, som oftest under 1 %.

Dersom man blir påført en pasientskade i forbindelse med et livreddende inngrep, vil man normalt ikke ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Dersom du vurderer å melde en skade til NPE ønsker vi at du tar kontakt. Vi vil kunne gi råd og veiledning i forbindelse med utfylling av skademelding, samtidig med at vi garantert har erfaring fra tilsvarende Pasientskadesak. Vi vil kunne vurdere sannsynligheten for at NPE vil komme frem til at det foreligger ansvarsgrunnlag i din sak.

Skademelding finner du på WWW.NPE.NO.   Dersom vi vurderer at det er en reell sannsynlighet for at det foreligger ansvarsgrunnlag ønsker vi å følge saken i forbindelse med ansvarsutredningen. Vi ønsker at du tar kontakt med oss allerede i forbindelse med innsending av skademeldingen, fordi NPE vil dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen. Vi ønsker å bistå med utfylling av skademelding, samt kommentere medisinske vurderinger underveis . Du vil ikke bli påført store advokatutgifter i forbindelse med at vi følger saken ifm. ansvarsutredningen.

Dersom NPE kommer frem til at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag, ønsker vi å bistå i forbindelse med klage til Pasientskadenemnda. Vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning må påklages innen 3 uker.

Vi ønsker videre å bistå i forbindelse med klagebehandlingen i Pasientskadenemnda. En viktig del av vår bistand i forbindelse med klagebehandlingen er å bidra til at det blir innhentet nye sakkyndige vurderinger.  I løpet av de 10 årene jeg har arbeidet som advokat med pasientskadesaker har jeg bidratt til at nærmere 100 pasienter har fått omgjort vedtak i Norsk Pasientskadeerstatning, NPE.  Enten har NPE omgjort vedtaket av eget tiltak, Pasientskadenemnda har omgjort vedtaket , eller Domstolen (Tingretten eller Lagmannsretten) har omgjort vedtaket.

Pasientskadesaken kan ikke bringes inn for domstolen før Pasientskadenemnda har fattet vedtak.

Søksmålsfristen er 6 måneder fra Pasientskadenemndas vedtak er mottatt.

NPE uttaler at det ikke er nødvendig med advokatbistand i forbindelse med ansvarsutredningen fordi NPE skal være et objektivt forvaltningsorgan, uten egeninteresse i sakens utfall.  Pga. lang erfaring med et stort antall pasientskadesaker og bred erfaring med at det foreligger uenighet mellom NPEs rådgivende leger og eksterne medisinske spesialister i enkeltsaker, kan jeg som advokat bekrefte at det er vil være en stor fordel med advokatbistand, også  i forbindelse med ansvarsutredningen.