Rettferdsvederlag

Rettferdsvederlag fra Staten er Stortingets egen erstatningsordning. Rettferdsvederlag skal gi en rimelig økonomisk kompensasjon for skade eller ulempe, begått av det offentlige, og som ikke fanges opp av andre erstatningsordninger.

Rettferdsvederlag er ingen lovfestet ordning, og man har ikke noe rettslig krav på erstatning. Erstatningsordningen utviklet gjennom langvarig praksis fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag.

Det er det som var faglig og politisk akseptert da skaden som vil være avgjørende for vurderingen av søknad om rettferdsvederlag.  Hvorvidt en person har krav på rettferdsvederlag avgjøres ut fra en konkret og individuell rimelighetsvurdering.

Forholdet må ikke ha vært prøvet for domstolene.

Forholdet må  være foreldet og falle utenfor de øvrige erstatningsordninger.

Normalt er et forhold foreldet etter at det har gått 3 år fra du fikk tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Det er imidlertid særlige regler ved voldsoffererstatning, hvor forholdet ikke foreldes før en person er fylt 21 år, og ikke før evt. straffbart forhold er foreldet etter Straffeloven.

Dersom forholdet ikke er foreldet må du søke om erstatning direkte fra skadevolder, eller søke om erstatning etter de øvrige erstatningsordningene.

Rettferdsvederlag gir ikke full erstatning for ditt økonomiske tap, men vil kunne utgjøre et ”plaster på såret” i tilfeller hvor det offentlige har begått urett mot en person, for eksempel innenfor skole og barneverntjeneste.

Vanlig rettferdsvederlag kan tilkjennes med inntil kr. 250.000.

Rettferdsvederlag forutsetter at det offentlige kan kritiseres eller kan bebreides for forholdet.

Depressed little girl

Det er særlig personer som har falt spesielt uheldig ut, for eksempel innenfor skole eller barnevern som vil ha krav på rettferdsvederlag.

For eksempel er det tilkjent rettferdsvederlag i saker hvor barneverntjenesten ikke har grepet inn med hjelpetiltak på tross av at barneverntjenesten var kjent med omsorgssvikten i familien.

Ved mobbing kan det gis rettsferdsvederlag dersom for eksempel skolen ikke har grepet inn i tilfeller hvor mobbingen burde vært kjent.

Ordningen omfatter også vederlag til tatere eller romanifolk som har vært mobbet pga. sin bakgrunn.

Søknad om rettferdsvederlag sendes;

 Statens sivilrettsforvalting,

P.b. 8027 Dep,

0030 Oslo

Du finner søknadsskjema her.

Det finnes også kommunale vederlags- eller oppreisningsordninger som for eksempel særordningen for barnehjemsbarn mv. Her kan vederlag tilkjennes med inntil kr. 350.000.

Søknadene vurderes av Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Utvalget består av to tidligere dommer og to stortingsrepresentanter.

Statens sivilrettsforvaltning behandler saken og innhenter uttalelser fra sakkyndige instanser.

Saksbehandlingstiden normalt 12-20 måneder.