Trafikkskade

Dersom du er påført en personskade ved en trafikkulykke, trafikkskade, har du krav på erstatning, jfr. Bilansvarsloven § 4 og Skadeserstatningsloven kap. 3.  Det er et helt objektivt ansvar, dvs. skadelidte har krav på erstatning selv om ingen kan bebreides for ulykken eller skaden.

Alle motorkjøretøy må derfor tegne en egen ansvarsforsikring som sikrer skadelidte erstatning og utbetaling fra forsikringsselskapet.

Er du blitt påført en trafikkskade må du så snarest melde skaden til politi og forsikringsselskap. Det er forsikringsselskapet hvor skadevolder har sin ansvarsforsikring som er erstatningsansvarlig.

advokat personskadeSkaden må meldes til forsikringsselskapet innen ett år, selv om den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år fra det tidspunkt du fikk nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige., jfr. Foreldelsesloven § 9 nr. 1.

Det må også undersøkes om du kan være dekket under eventuelle ulykkesforsikringer som du eller din arbeidsgiver har tegnet.  Send inn skademelding også til disse selskapene snarest mulig.

Er du skadet i trafikken har du som utgangspunkt krav på erstatning. Selskapet dekker da også rimelige og nødvendige advokatutgifter. Vi forholder oss til det selskapet dekker i advokatutgifter, slik at du ikke blir belastet med ytterligere advokatutgifter.

I forbindelse med erstatningsutmålingen vil det være en fordel å få advokatbistand.  Selskapene har økonomisk interesse i å begrense erstatningsutbetalingene. Erstatningsutbetalingene blir som oftest høyere når skadelidte blir bistått av advokat.

I rettspraksis har det utviklet seg 4 vilkår for rett på erstatning etter trafikkskader. Disse vilkårene gjelder særlig for nakke- og hodeskader.

Følgende vilkår må være oppfylt;

  1. Skadeevne – sammenstøtet må ha nok krefter til å volde skade.
  2. Akuttsymptomer – symptomer/plager etter ulykken må oppstå innen 72 timer, og du må som utgangspunkt ha oppsøkt medisinsk behandling innen samme tidsrom.
  3. Brosymptomer – du bør ha sammenhengende og vedvarende plager i det tidsrommet du krever erstatning for
  4. Forenlighetskriteriet – dine symptomer og plager må være forenlig med skaden, og ikke være forårsaket av evt. andre grunnlidelser.