Voldsoffererstatning

Er du påført skade som følge av en straffbar handling kan du ha krav på voldsofferstatning.

Erstatningsordningen er hjemlet i Voldsoffererstatningsloven.

Attacker with knife threatening man

Voldsoffererstatning er særlig aktuelt dersom du blir utsatt for legemskrenkelse, dvs. at du for eksempel blir slått ned, overfalt eller voldtatt.

Erstatningskrav blir behandlet av Kontoret for voldsofferstatning , og du finner skademeldingsskjema her.  Det koster ikke noe å søke om voldsoffererstatning.

Dersom den skadevoldende handling resulterer i dødsfall vil etterlatte ha krav på erstatning.

Det er et vilkår for voldsoffererstatning at den skadevoldende handling er politanmeldt. Det som fremgår av politidokumentene vil ha stor betydning for om du har rett på voldsofferstatning.

Det er videre et vilkår at skadelidte fastholder begjæring om straff. Erstatningskravet må også fremsettes i forbindelse med straffesaken.

Selv om straffesaken henlegges vil du likevel kunne ha krav på voldsoffererstatning. Årsaken til dette er at beviskravene i erstatningssaken ikke er så strenge som i en straffesk. Imidlertid må det være klart sannsynlig at du har vært utsatt for en voldelig og straffbar handling.

Skadevolder vil ikke bli informert om at du har søkt voldsofferstatning, før Kontoret for voldsoffererstatning eventuelt søker regress hos skadevolder. Da har vil skadevolder ha rett på innsyn i dokumentasjon relatert til erstatningsutmålingen.

Dersom du selv kan bebreides for skaden, kan dette medføre avkorting i erstatningen.

Erstatningskrav må medles til Kontoret for voldsoffererstatning innen 3 år fra skadelidte fikk nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.  Som utgangspunkt vil dette være fom. Den skadevoldende handlingen.

Erstatningskravet foreldes likevel ikke før skadevolderens straffeansvar er foreldet etter Straffeloven, eller før skadelidte fyller 21 år.

Det er et tak på erstatningens størrelse, som i dag utgjør 60 X G (folketrygdens grunnbeløp), dvs. kr. 5.554.560. Du har ikke krav på erstatning for tap under kr. 1.000.

Vedtak fra Kontoret for voldsofferstatning kan påklages til Erstatningsnemnda for voldsofre. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.