Yrkesskade

Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte arbeidstakere. Arbeidsgiver må melde skade på arbeidstaker til NAV. Arbeidstaker må selv melde yrkesskaden til forsikringsselskapet. Ved alvorlig yrkesskade må arbeidstilsyn og politi varsles.

Hvis arbeidsgiver ikke har tegnet pliktig yrkesskadeforsikring, må skaden meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

USA, Texas, Dallas, Handyman falling of ladder

Yrkessykdommer er også omfattet av yrkesskadeforsikringen.

Ved personskader er det alltid svært viktig at yrkesskaden snarest mulig meldes til NAV, og senest innen ett år.  Dersom saken meldes på et senere tidspunkt vil det være vanskeligere å få skaden godkjent som yrkesskade.

I forhold til kravet om erstatning etter Yrkesskadeforsikringsloven gjelder fortsatt den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år fra du fikk tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Hvis selskapet godkjenner skaden som en yrkesskade, vil du som utgangspunkt få dekket utgifter til advokat.

Som oftest forutsetter selskapet at NAV også godkjenner skaden som en yrkesskade.

Dersom NAV har godkjent yrkesskaden for en offentlig ansatt, er ofte selskapet bundet til å rette seg etter NAVs vedtak,  iht. avtale.

Det er 3 hovedvilkår for at en skade skal bli godkjent som yrkesskade,

Skaden må skje:

  • i arbeidstiden
  • på arbeidsstedet
  • mens vedkommende var i arbeid

I tillegg må skaden må videre ha inntruffet ved en

  • plutselig og uventet ytre begivenhet

 

Work Injury

Ofte kan det oppstå vanskelige juridiske problemstillinger når man skal vurdere om vilkårene for å anse skaden som yrkesskade er oppfylt. Det kan da være nødvendig å få bistand fra advokat, også ved utfylling av skademelding.

Belastningslidelser og slitasjeskader faller normalt utenfor yrkesskadebegrepet.

Ved yrkesskader og andre personskader er det alltid viktig at symptomer skaden medfører så raskt som mulig og fortløpende nedtegnes i journal.