Barneerstatning

Erstatning til barn som blir skadet før fylte 16 år utmåles i form av en standardisert barneerstatning, jfr. skadeserstatningsloven § 3-2 a.

Girl in wheelchair with nurse on sidewalk next to hospital

Den standardiserte barneerstatning skal sikre at barn får den samme erstatningen for samme skade. Barneerstatning skal kompensere inntektstap og menerstatning (erstatning for tapt livsutfoldelse).

I tillegg utmåles individuell erstatning for påførte og fremtidige utgifter etter reglene i skadesersatningsloven § 3-1, og evt. oppreisning etter reglene i § 3-5.

Den standardiserte barneerstatning forutsetter at barnet har minst 15 % varig medisinsk invaliditet.

Ved fastsetting av medisinsk invaliditetsgrad benyttes som hovedregel separasjonsprinsippet. Separasjonsprinippet vil si at man tenker seg skadelidtes situasjon uten den forutgående invaliditeten, og foretar deretter en isolert vurdering av hvilken medisinsk invaliditet som er blitt påført ved den etterfølgende skadehendelsen.

Ved lavere invaliditetsgrad erstattes kun utgifter.

Eksempler på utmåling av den standardiserte barneerstatning;

 100 % medisinsk invaliditet:  92.576 (G) x 40 x 100 % = kr. 3.703.040
  50 % medisinsk invaliditet:  92.576 (G) x 40 x   50 % = kr. 1.851.420
  18 % medisinsk invaliditet:  92.576 (G) x 40 x   18 % = kr.    666.547

 

Det er folketrygdens Grunnbeløp på oppgjørstidspunktet som legges til grunn for beregningen.

Barneerstatning er fritatt for inntektsskatt.

 

UTGIFTSPOSTER

Det er et vilkår for erstatning at utgiftene anses ”rimelige og nødvendige”, jfr. skl. § 3-1

De vanligste utgiftene i barnesakene er;

  • Personlig assistanse – pleie/omsorg – bistand fra foreldre
  • Inntektstap for nær omsorgsperson (som oftest mor)
  • Ledsager ifm. ferier

Det foreligger i løpet av de siste årene flere rettsavgjørelser fra Høyesterett og Lagmannsrett på at de tre ovennevnte utgiftspostene er erstattet ut fra en individuell og skjønnsmessig vurdering med samlet kr. 170.000 pr. år. Det forutsetter da at barnet har 100 % medisinsk invaliditet og er avhengig av døgnkontinuerlig hjelp og bistand.  Erstatningen skal være et supplement til de offentlige ytelsene barnet har krav på og skal sikre barnet mer selvstendighet, uavhengighet og trivsel i hverdagen. Erstatningen skal dekke de mer sosialmedisinske behovene.  Det forutsettes at barnet har evne til å nyttiggjøre seg av erstatningen, dvs. viser en god kognitiv fungering.

  • Boligtilpasning – bytte av bolig

Dersom barnet er avhengig av rullestol, og det er nødvendig med tilrettelegging av bolig eller ny bolig på ett plan, er det flere avgjørelser fra Lagmannsretten på at erstatning er tilkjent skjønnsmessig med kr. 1.500.000.

  • Bil/transport

Det gjøres fradrag for transportutgifter barnet uansett ville hatt og fått uavhengig av skaden, og evt. trygdebil og bilstønad barnet har krav på fra fra NAV. Det er flere eksempler i rettspraksis på at utgiftene er erstattet noe skjønnsmessig med kr. 300.000 (påført og fremtidig)

  • Øvrige utgifter

Diverse øvrige utgifter kan være tekniske hjelpemidler, PC-utstyr, medisinsk behandling, medisiner, egenandeler, mv.

Høyesterett foretar en svært skjønnsmessig tilnærming til erstatningsutmålingen av de fremtidige ekstrautgiftene. Det vises her særlig til Rt. 2002, s. 1436.