Oppreisning

Vilkårene for oppreisning er hjemlet i skadeerstatningsloven § 3-5, 1. ledd bokstav a.

”§ 3-5 (Erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.

Den som forsettlig eller grovt aktløst har

  1. voldt skade på person…..kan pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art.”

For å vurdere hvorvidt vilkårene for oppreisning/grov uaktsomhet foreligger vil det være helt nødvendig å se hen til domstolenes praksis.

Gjennom rettspraksis er det fastslått at dersom en handling skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom er det først og fremst et vilkår at handlingen må representere et markert avvik fra det forsvarlige. Handlingen må være kvalifisert klanderverdig og gi grunnlag for sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet.

Trafikkskader

Agder Lagmannsrett 18.09.2004:

Mopedist A kolliderte med bil B i skarp og uoversiktlig sving. A fikk hodeskader, kneskade og brist i tommel. Medisinsk inv. 15 %. B lå i feil kjørefelt og med for stor fart ved inngang til svingen. A tilkjent oppreisning med kr. 30.000,-. Dissens – mindretallet mente beløpet burde fastsettes til 50.000,-.

Borgarting Lagmannsrett 29.10.2007

Tiltalte hadde av uviss årsak vært uoppmerksom over et tidsrom av mer enn fem sekunder og ikke rukket å stanse for en bil som hadde stoppet for å slippe fotgjengere over gaten. To jenter ble påkjørt på fortauet. Det dreide seg om grov uaktsomhet og mer enn et øyeblikks uoppmerksomhet. Fornærmede tilkjent hhv. 75.000 og 30.000 i oppreisning.

Borgarting Lagmannsrett 21.04.2008

En 61 år gammel, tidligere ustraffet mann ble dømt til 30 dager ubetinget fengsel for å ha kjørt på fornærmede i forbindelse med parkering i en parkeringslomme, med betydelig og varlig personskade til følge. Han ble videre idømt tap av førerett for 2 år, samt oppreisning til fornærmede med kr. 100.000.

I voldtektssaker tilkjennes oppreisning med ca. 150.000.

I drapssaker tilkjennes oppreisning i størrelsesorden 200.000 – 300.000.

Høyeste oppresningserstatning ble tilkjent skadede etter Utøya-massakren med inntil 500.000.

Gjennomgang av senere års rettspraksis viser at oppreisningen i de ”normale” skadetilfellene i dag i ligger mellom 50.000 og 150.000.

Momenter ved den grove utaktsomhetsvurdering:

  • må se handlingen i forhold til hvor stor risikoen for skade er – jo større risiko for skade – dess mindre skal det til for å anse handlingen som et markert avvik fra det forsvarlige. Iht. rettspraksis stilles strenge krav til fører av motorvogn.
  • må bero på en konkret vurdering av forholdene i det aktuelle tilfelle
  • skadens omfang er også et moment, men har mest betydning i forhold til oppresningsbeløpets størrelse –
  • dreier det seg om risiko for stor skade eller alvorlig form for skade på person, vil handlingen lettere kunne karakteriseres som grovt uaktsom.
  • eller nærliggende risiko for skade
  • hvor det er klare handlingsregler på området, og hvor vedkommende skadevolder besitter konkret særkunnskap om risiko og handlingsregler, må det stille ekstra høye krav til aktsomhet
  • tidsmomentet tillegges også vekt – det skal mer til å anse en skade som voldes i en akuttsituasjon som grovt uaktsom.
  • har man god tid og man forvolder en skade vil handlingen lettere anses som grovt uaktsom

Når det gjelder størrelsen på oppreisningsbeløpet må retten finne veiledning i de senere års rettspraksis. I følge loven skal oppreisningsbeløpet fastsettes til et beløp retten finner rimelig.

Oppreisningsbeløpet fastsettes skjønnsmessig

Fastsettingen av erstatningen beror på en rimelighetsvurdering. Utgangspunktet er en skjønnsmessig helhetsvurdering av krenkelsen og partenes forhold. Dette innebærer at de sentrale momenter er handlingens objektive grovhet, skadevolderens skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen og arten og omfanget av de påførte skadevirkningene.

Den skadevoldende handling må representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte, må anses som sterkt klanderverdig og gi grunnlag for sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet.