Advokatutgifter

Hva koster det å få advokatbistand?

Har du krav på erstatning etter pasientskade, personskade,  får du også dekket advokatutgifter. Det vil også være gratis å ta en telefon til oss for en foreløpig gjennomgang og muntlig vurdering av saken.

Dersom det blir aktuelt med konferanse avtales timepris i hver enkelt sak, og det skrives eventuelt en oppdragsbekreftelse. Salærberegningen vil nødvendigvis variere noe fra de tilfellene skadelidte ikke har krav på erstatning og fyller vilkårene for fri rettshjelp, og de tilfeller skadelidte har krav på en betydelig erstatning fra selskapet. Salærsatsen kan dermed variere fra gjeldende offentlig rettshjelpsats på kr. 1.020,- til kr. 2.200,- pr. time, eks. MVA.

I pasientskadesaker kan vi etter en nærmere vurdering av den enkelte sak være villig til å tilby “no cure, no pay”.

Dekning av utgifter til advokatbistand

Hovedregelen er at advokatutgifter anses som en utgift forårsaket av skaden, og som dermed kan kreves erstattet av skadevolder eller forsikringsselskapet. Skadelidte vil derfor i forbindelse med erstatningsutmålingen kunne kreve at forsikringsselskapet dekker nødvendige utgifter til advokat. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker også utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Det vil imidlertid alltid være viktig å undersøke hvilke muligheter skadelidte har til å få dekket sine utgifter til advokatbistand. Advokaten har i skadesaker plikt til å undersøke mulighetene for økonomisk dekning av utgifter til juridisk bistand, samt å søke slik dekning for skadelidte.

Ved tvist kan det ofte i personskadesaker bli utløst en rettshjelpsforsikring. Normalt vil det være en egenandel på kr. 4.000, samt 20 % av det overskytende. I yrkesskadesaker vil man ved tvist ofte få dekket utgifter til juridisk bistand fra den skadelidtes fagforening.

Offentlig fri rettshjelp

Hovedreglene om rettshjelp fra det offentliges side følger av Rettshjelpsloven. Rettshjelp utenfor domstolsbehandling kalles “fritt rettsråd”, og rettshjelp i forbindelse med domstolsbehandling, evt. behandling i f.eks. Trygderetten, kalles “fri sakførsel”. Man kan også bli fritatt for rettsgebyrer. Søknad rettes til Fylkesmannen.

Fri rettshjelp gis normalt ikke dersom du har tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker utgifter til juridisk bistand i saken. Fri rettshjelp er ofte avhengig av søkers inntekt og formue. Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp dersom søkeren på søknadstidspunktet har skattbar brutto årsinntekt på over kr. 245.000, eller skattbar formue på over kr. 100.000.

Rettshjelpsforsikring

Ofte kan skadelidte være dekket av en rettshjelpsforsikring under f.eks. bilforsikringen eller hjem-/innboforsikringen. Dersom tvist oppstår kan denne forsikringen dekke advokatutgifter med fradrag for en viss egenandel.

 

Hvorfor bør du søke bistand fra advokat ved personskade ?

Erstatningsutbetalinger i personskadesaker kan variere alt fra kr. 5.000 til over kr. 13.000.000. Det er viktig at advokater som bistår skadelidte i personskadesaker er spesialisert på erstatningsutmåling. Det vil være viktig når skadelidte forhandler med skadevolder eller selskapet, at hun/han har full oversikt over hvilke tapsposter/utgiftsposter som kan kreves erstattet. Det oppstår også ofte uenighet mellom ulike medisinske spesialister når disse skal vurdere skadens omfang, og skadevolder bør ikke alene kunne fastsette erstatningen.

Advokatens oppgave må være å fremsette et ryddig og oversiktlig erstatningskrav, hvor alle aktuelle og relevante erstatningsposter blir vurdert. Det er viktig at skadelidte får det hun/han har krav på, og at erstatningsoppgjøret blir mest mulig korrekt i tråd med nyere rettspraksis.

Erstatningsutmålingen ved personskader er svært komplisert. Det vil ofte være helt nødvendig å benytte beregningsprogrammet; Compensatio, som i dag benyttes av alle selskapene og Norsk Pasientskadeerstatning. Det vil derfor være avgjørende for å kunne fremsette et riktig erstatningskrav i dag, at advokaten er godt kjent med bruken av Compensatio.