Spørsmål om erstatning og foreldelse

Spørsmål  om erstatning og foreldelse. Jeg lurer på om jeg har rett til erstatning i forbindelse med en påkjørsel jeg ble utsatt for 1968 eller 1970. Jeg husker ikke helt årstallet, men det var omkring ved de årene. Jeg fikk ødelagt et bein og nesten hele brystkassen ble knust. Jeg har gjennomgått flere operasjoner og har også fått ødelagt min rygg. Han som kjørte på meg kjørte bare videre. Han lever imidlertid ikke lenger i dag. Jeg fikk ikke noe erstatning den gangen, så mitt spørmål er om jeg fortsatt har rett til det i dag?

Svar:

Nei – saken er foreldet etter 20 år, jfr. foreldelsesloven § 9.

Med vennlig hilsen
advokat Olav Gunnheim

Erstatning ved mangefull informasjon

Kan man få erstatning ved mangelfull informasjon, dvs.  hvis sykehuset har glemt å informere deg om hva som kan skje etter en operasjon?

Svar:

Sykehusets informasjonsplikt er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2, og helsepersonelloven § 10. Det fremgår av Høyesterettsdom, RT. 1998, s. 1538 (cauda equina) at informasjonssvikt fra sykehusets side kan gi grunnlag for erstatning. Høyesterett stiller videre som vilkår for erstatning/ansvarsgrunnlag at informasjonssvikten har forårsaket skaden.

Det må da vurderes om du ville gjennomgått behandlingen dersom tilstrekkelig informasjon om bivirkninger og risiko for forverring hadde vært gitt.

Med vennlig hilsen
advokat Olav Gunnheim

Erstatningsansvarlig etter lek på trampoline

Vi er et sameie med tre aksjeleiligheter. Vår trampoline i hagen brukes av våre barn, men de to siste årene har også barn fra nabolaget brukt tramoplinen. Vi har syntes det er greit, men lurer på om vi vil stå ansvarlig dersom noen av de andre barna blir alvorlig skadet under lek på trampolinen. Tilgangen er lett da vi kun har hekk rundt hagen og ikke gjerde

Svar:

Dere kan bli erstatningsansvarlig dersom noen av de andre barna blir alvorlig skadet under lek i trampolinen. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering fra sak til sak. Se vedlagte link. http://www.aftenposten.no/bolig/Du-kan-fa-ansvaret-ved-ulykke-5326616.html#.U0jua1V_uSo

Foreldelsesfrist ved feilbehandling

Jeg har et spørsmål om foreldelsesfrist ved feilbehandling. En operasjon i øye da jeg var liten resulterte i en ødelagt hornhinne, og nå er øye helt ødelagt. Jeg har vært hos øyelegen flere ganger og det eneste de sier er at sånn kunne skje den tiden. Dette var i 1995. Jeg lurer på om dette er noe jeg kan gå til sak mot siden øye er ødelagt for livet og jeg har mistet masse sjanser, som militæret og en hel del førekort jeg aldri får sjansen til å ta.

Svar:

Det virker overveiende sannsynlig at denne saken må anses å være foreldet etter 3-års regelen, jfr. foreldelsesloven § 9 nr. 1, selv om den absolutte foreldelsesfrist er 20 år, jfr. foreldelsesloven § 9 nr. 2.

Med vennlig hilsen
advokat Olav Gunnheim

Erstatning etter voldsepisode

Jeg er usikker på mine rettigheter etter en voldsepisode som skjedde for snart ett år siden. Det er først nå jeg har fått møte i Konfliktrådet. Jeg har ikke noen kvittering på legekostnadene, men de lå på ca 300 kroner. Jeg fikk ett lite arr ca 2-4 millimeter fra venstre øyet fra ett slag, og jeg mener selv det burde være et større krav enn 300 kroner. Har jeg rett på en større erstatning?

Svar:

Kontoret for voldsoffererstatning stiller som vilkår for erstatning at ditt økonomiske tap overstiger kr. 1000. Erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) forutsetter at arret er skjemmende. Jeg vil anbefale at du tar kontakt med Kontoret for voldsoffererstatning for nærmere info. Se vedlagte kontaktinfo. http://voldsoffererstatning.no/index.php?lang=nor&cid=5

Med vennlig hilsen
advokat Olav Gunnheim

Erstatning etter svineinfluensavaksine

Jeg har en venn jeg prøver å hjelpe. Han fikk svineinfluensavaksine for fire år siden og ble veldig syk. Har han krav på erstatning eller er det for sent? Legen hans bekrefter plagene som er veldig store. Han er innvandret Vietnameser som driver en kafe. Er veldig arbeidssom, men nå klarer han ikke mer på grunn av sykdommen han fikk p.g.a. svineinfluensavaksinen. Jeg ønsker også å vite om han har krav på fri rettshjelp/advokat.

Svar:

Se vedlagte link om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og svineinfluensavaksine. http://www.npe.no/no/Om-NPE/Arsmelding/Arsmelding-2012/Svineinfluensavaksine-Pandemrix/
Jeg vil anbefale at han får hjelp til å fylle ut skademelding på www.npe.no. Det er nok ikke for sent. Han har dessverre ikke krav på å få dekket utgifter til advokat under selve ansvarsutredningen. Fylkesmannen innvilger som hovedregel heller ikke fritt rettsråd i NPE-saker. Dersom NPE kommer fram til at han har krav på erstatning, vil rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand bli dekket av NPE i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Med vennlig hilsen
advokat Olav Gunnheim

Erstatning etter trafikkulykke ?

For ca. tre måneder siden var jeg med i en bussulykke hvor bussjåføren kjørte av veien i høy fart over en veikant og ned i ei grøft. Et par mennesker døde, men selv fikk jeg ingen spesielle skader. Jeg er nå veldig redd i trafikken og får nærmest panikk når noen kjører over 60 km/t. Jeg fikk også beskjed hos legen at jeg hadde mistet en liten del av ryggmargen. Har jeg krav på noen form for erstatning etter trafikkulykke  for traumene dette påførte?

Svar:

Det er nok litt for tidlig å vurdere hvorvidt denne ulykken vil medføre varige fysiske eller psykiske plager for deg, og som evt. vil kunne gi grunnlag for erstatning. I forbindelse med eventuell personskadeerstatning er det alltid viktig at skaden blir meldt så raskt som mulig til forsikringsselskapet hvor skadevolder er forsikret, og at alle dine plager som følge av ulykken fortløpende blir skrevet inn i din fastlegejournal.
Med vennlig hilsen
advokat Olav Gunnheim