Yrkesskade

Hei. Jeg har et spørsmål vedrørende yrkesskade. Min pappa hadde en ulykke paa jobben for ikke saa lenge siden, og da har vi sporsmaal om hvor vi skal henvende oss for aa faa erstatning? Vi fikk ogsaa en skrift fra Politiet der de krever at vi opplyser hvor stor erstatning vi krever i tilfelle det blir en rettsak. Hvor stor erstatningskrav skal vi da ha? Har har faatt flere brudd, og fikk blodning i hodeskallen og da matte han bli transportert til Ullevaall med helikopter, saa alvorlig var det…

Svar:

Din far bør så snart som mulig ta kontakt med en advokat som jobber med personskadeerstatning for nødvendig bistand.

Arbeidsgiver har plikt til å melde skaden både til Arbeidstilsynet, jfr. Arbeidsmiljøloven § 5-2, og til NAV på meldeskjema NAV 13-07.05.

Din far må snarest mulig sende skademelding til forsikringsselskapet hvor arbeidsgiveren har tegnet yrkesskadeforsikring.

Han kan ha rett på erstatning direkte fra skadevolder, yrkesskadeerstatning fra NAV, samt erstatning fra forsikringsselskapet hvor arbeidsgiver har tegnet yrkesskadedekning for sine ansatte.
I tillegg kan han være dekket under ulike ulykkesforsikringer.

Yrkesskade – hørselsskade

Hei. Jeg er en mann på 43 år. I 1998 begynte jeg i en bedrift Bjølseth Caravan as. Her jobbet jeg i produksjonen med mye støy frem til 2002. Da ble jeg overflyttet til serviceavdelingen der det var roligere etter at jeg ville si opp min jobb. Her jobbet jeg til okt 2005 og bedriften gikk konkurs. Jeg og 3 andre kjøpte sammen med 2 utenforstående opp verksted og delelager for å sikre oss en jobb. I den tiden jeg var på produksjonslinjen så fikk jeg via HMØ bedriftshelsetjeneste påvist en hørselsskade. Jeg fikk målt ned til 50% nedsatt hørs

Svar:

Hørselsskade, f.eks. pga. for mye støy på arbeidsplassen, hører normalt inn under folketrygdens listesykdommer, jfr. yrkesskadeforsikringsloven, YFL. § 11 bokstav b. Din yrkessykdom bør meldes til NAV, v/Yrkessykdomskontoret.

Skaden må også meldes til selskapet hvor din arbeidsgiver hadde yrkesskadeforsikring på tidspunktet da du første gang søkte legehjelp for hørselstapet, eller første gang meldte krav til selskapet pga. hørselstapet, jfr. YFL. § 5. Krav mot selskapet etter YFL. foreldes etter tre år, jfr. YFL. § 15. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap hørselstapet og den ansvarlige, dvs. det forhold som begrunner kravet. Det kan tenkes at kravet mot selskapet er foreldet.

Gjenopptak av yrkesskadesak

Hva er reglene for gjenopptak av yrkesskadesak ?

Svar:

Reglene for gjenopptak av yrkesskade er hjemlet i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 5-1.

Det må ha skjedd en vesentlig endring i ervervsmessig uføregrad eller medisinsk invaliditet. § 5-1. Er erstatningen fastsatt etter § 2-2, kap. 3 eller kap. 4 og skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet som følge av ulykken endrer seg vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør. Krav om etteroppgjør må framsettes innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.

Ved etteroppgjør etter kap. 3 og kap. 4 beregnes først differansen mellom erstatningen skadelidte fikk ved oppgjøret og den erstatningen skadelidte ville ha fått ved oppgjøret om den nye invaliditetsgraden var blitt lagt til grunn. Deretter beregnes tilleggserstatningen på grunnlag av G på det nye oppgjørstidspunktet.
Med vennlig hilsen
advokat Olav Gunnheim