Yrkesskadefordel

Yrkesskadefordel – Trygderettens kjennelse av 27. mai 2016 (ankenr. 15/03259)

En kvinne, f. 1961, som arbeidet innen psykiatritjenesten, ble slått ned av pasient i 2009 og hadde blitt påført invalidiserende tinnitus (øresus) og psykiske plager. Hun fikk vedtak fra NAV lokalt om godkjent yrkesskade. Selskapet var iht. tariffavtale bundet av NAVs vedtak. NAV lokalt og NAV klageinstans la imidlertid til grunn at det mest sannsynlig ikke forelå årsakssammenheng mellom yrkesskaden og hennes arbeidsuførhet, og avslo yrkesskadefordel i beregningen av uføretrygden. Hun var innvilget 70 % uføretrygd. Selskapet fulgte NAVs vedtak og avslo yrkesskadeerstatning.

Vedtaket ble anket til Trygderetten, og vi bisto med innhenting av ytterligere medisinske vurderinger av årsakssammenheng og invaliditetsgrad.Pga. av de nye medisinske vurderingene omgjorde Trygderetten Nav klageinstans sitt vedtak, og innvilget yrkesskadefordel i beregningen av uføretrygden. Selskapet vil være bundet av Trygderettens kjennelse, og kvinnen har krav på millionerstatning pga. yrkesskaden, i tillegg til høyere uføretrygd og etterbetalinger fra NAV.